สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ภาคปกติ

 1. อาจารย์ วิชัย จิตตาณิชย์ วิชา กฎหมายภาษีอากร


 2. อาจารย์ อธิคม  อินทุภูติ วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3. อาจารย์ พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น วิชา กฎหมายแรงงาน

4. อาจารย์ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ


5. อาจารย์ พงษ์เดช  วานิชกิตติกูล  วิชา กฎหมายปกครอง


6. อาจารย์ จิรนิติ หะวานนท์  วิชา กฎหมายปกครอง


7. อาจารย์ เมทินี  ชโลธร วิชา มรดก


8. อาจารย์ ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ วิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา


9. อาจารย์ ไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ วิชา ละเมิด


10. อาจารย์ ธรรมนูญ  พิทยาภรณ์ วิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา


11. อาจารย์ อิสรา  วรรณสวาท วิชา  กฎหมายแรงงาน


 12. อาจารย์ ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม  วิชา กฎหมายภาษีอากร


ภาคค่ำ

1. อาจารย์ วิวัฒน์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ วิชา ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ


 2. อาจารย์ ชัชชม  อรรฆภิญญ์ วิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญา


 3. อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ วิชา หุ้นส่วน-บริษัท


  4. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  แย้มประชา วิชา อาญา ม.288-366/4


 5. อาจารย์ ดร.วรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัย วิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา


 6. อาจารย์ วัชระ เนติวาณิชย์ วิชา  ละเมิด


7. อาจารย์ เพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์ วิชา กฎหมายภาษีอากร


8. อาจารย์ ภัทรศักดิ์  วรรณแสง วิชา  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

9. อาจารย์ มานิตย์  จุมปา วิชา  กฎหมายรัฐธรรมนูญ


10. อาจารย์ ประธาน  จุฬาโรจน์มนตรี  วิชา อาญา ม.59-106


11. อาจารย์ ดร. ฉันทนา เจริญศักดิ์  วิชา กฎหมายแรงงาน


12. อาจารย์ ฤทัย  หงส์สิริ วิชา กฎหมายปกครอง


13. อาจารย์ อภิชาติ  คงชาตรี วิชา ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ


14. อาจารย์ อัมภัสชา ดิษฐอำนาจ  วิชา ละเมิด


15. อาจารย์ ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา  วิชา อาญา ม.288-366/4


16. อาจารย์ วรวุฒิ  ทวาทศิน วิชา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ


17. อาจารย์ นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ วิชา กฎหมายอาญา ม.1-58, 107-208


18. อาจารย์ นรินทร  ตั้งศรีไพโรจน์ วิชา นิติกรรม-สัญญา


19. อาจารย์ เจริญชัย  อัศวพิริยอนันต์  วิชา อาญา ม.1-58,107-208


 19. อาจารย์ ตุล เมฆยงค์  วิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา